پمپ هیدرولیک کوچک مزدا 3

پمپ هیدرولیک کوچک مزدا3

پمپ هیدرولیک کوچک مزدا3

پمپ هیدرولیک (به انگلیسیHydraulic pump)

وسیله‌ای است که در یک سامانه هیدرولیک دبی ایجاد می‌کند.

پمپ‌ها یکی از دو بخش اصلی محرک اولیهسامانه‌های هیدرولیک هستند

(بخش دیگر الکتروموتور یا موتور احتراقی است که توان ورودی پمپ را تأمین می‌کند).

توان ورودی پمپ از یک موتور تأمین می‌شود و توان هیدرولیکی را به عنوان خروجی تحویل می‌دهد.

در هیدرولیک صنعتی، پمپ سیال هیدرولیک تحت فشار را جاری می‌کند.

نوع آبی پمپ‌های هیدرولیک، با استفاده از انرژی جنبشی آب در جریان، به آن نیرو وارد کرده

و آب را به سطح بالاتری انتقال می‌دهد.

ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ، اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﯾـﺎ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻟـﺪ ﺟﺮﯾـﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه

ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎر ﻣﻘـﺎوﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

نقد و بررسی‌ها

 1. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 2. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 3. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 4. akmazdaadmin

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 5. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 6. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 7. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
23 + 16 =


دکمه بازگشت به بالا